Otto Modersohn Museum

Menu
Otto Modersohn, Moorpflanzen, 1902